Algemeen

Wiljo Financieel Adviesbureau wil u in dit statement laten weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze statement erop neer dat we uw persoonsgegevens:
    •    alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
    •    niet met anderen zullen delen
    •    zorgvuldig beveiligen

Persoonsgegevens

Wiljo Financieel Adviesbureau verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening normale en bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Wiljo Financieel Adviesbureau gebruikt onder andere naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Wiljo Financieel Adviesbureau alle aan haar beschikbaar gestelde, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

Grondslag van de verwerking

Wiljo Financieel Adviesbureau moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze Verordening en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt dat Wiljo Financieel Adviesbureau de Autoriteit Persoonsgegevens “onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens”.

Verantwoordelijke

Wiljo Financieel Adviesbureau is veelal de zogeheten Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Wiljo Financieel Adviesbureau beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wiljo Financieel Adviesbureau is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.Beveiliging persoonsgegevens

Wiljo Financieel Adviesbureau is op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de elektronische communicatie versleuteld en vindt dit via een beveiligde verbinding plaats.Delen van informatie

Wiljo Financieel Adviesbureau kan de persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de dienstverleners die deze gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten. Dit om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens op het hetzelfde niveau is gewaarborgd als die wij voorstaan.

Rechten betrokken
en
Wiljo Financieel Adviesbureau geeft u het recht op inzage in de persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Wiljo Financieel Adviesbureau van u heeft verwerkt, kun u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om deze gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.Bewaartermijn persoonsgegevens

Wiljo Financieel Adviesbureau bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Wijzigingen privacy statement

Wiljo Financieel Adviesbureau behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens

Wiljo Financieel Adviesbureau neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch vragen hebben over ons privacy beleid, ons bewaarbeleid, suggesties hebben of vragen hebben over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens dan kunt u die te allen tijde richten aan Wiljo Financieel Adviesbureau via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de adresgegevens zoals genoemd op onze website. Wij zullen dan binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.


Introduction
In this statement we inform you which personal data Wiljo Financieel Adviesbureau processes, what we do with your data and for what purposes.
In short, our policy entails that your personal data:
    •    will only be used for the agreed services,
    •    will not be shared with third parties,
    •    will be carefully protected.

Personal data
For the purpose of our services Wiljo Financieel Adviesbureau processes general and special personal data as defined in the General Data Protection Regulation (GDPR). Personal data concern all data that can provide information that

Is traceable to individuals. Among other data, Wiljo Financieel Adviesbureau uses names, addresses and telephone numbers for communication purposes. Besides these data Wiljo Financieel Adviesbureau uses other financial and personal data that have been provided to us in order to perform our services, some of which are needed to comply with legal obligations.


Basis for processing of data
Wiljo Financieel Adviesbureau must base the use of personal data on the rules in the GDPR. Based on these rules and the applicable exemptions it is allowed to use personal data for financial or legal services.

According to the GDPR Wiljo Financieel Adviesbureau must immediately inform the Autoriteit Persoonsgegevens of any breach of data security that could lead to (a considerable chance of) serious consequences for the protection of personal data.

Responsibility Wiljo Financieel Adviesbureau
Wiljo Financieel Adviesbureau is usually the Processor in terms of the GDPR. This means Wiljo Financieel Adviesbureau decides which personal data to process, for which purpose and how.  It is the responsibility of Wiljo Financieel Adviesbureau to ensure that the personal data are processed appropriately, carefully and in accordance with the GDPR.